OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

O NAMA

Platforma je u vlasništvu privrednosg društva NDI TRADERS DOO Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Novosadskog sajma 56, koje je registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 21687197 (u daljem tekstu: Trgovac).

Korišćenjem usluga Društva korisnici mu pružaju određene informacije, od kojih su neke i njihovi lični podaci. Iz tog razloga pozivaju se svi korisnici ove Platforme da se pre upoznavanja sa sadržinom ovog Obaveštenja, prethodno upoznaju i sa sadržinom Opštih uslova korišćenja.

SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici internet prodavnice www.pikiklik.rs (u daljem tekstu: Platforma) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), (u daljem tekstu: ZZPL), veoma je važno da korisnici Platforme pažljivo pročitaju ovo Obaveštenje i upoznaju se sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće Trgovac obrađuje, svrhom obrade ličnih podataka, licima koja imaju pristup ovim podacima, kao i pravima korisnika u pogledu obrade ličnih podataka.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja prava korisnici mogu poslati na adresu elektronske pošte Trgovcapodrska@pikiklik.rs.

IZMENE I AMANDMANI

Ovo Obaveštenje je podložno izmenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, datum poslednje verzije dokumenta biće istaknut u njegovom zaglavlju.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Najčešći pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, odnosno situacija kada se Trgovcu obrati lice u svojstvu kupca i ostavlja podatke o ličnosti radi zaključenja Ugovora o prodaji na daljinu (u nastavku: Ugovor).

Za određene svrhe obrade, Trgovac može podatke o ličnosti obrađivati na osnovu izričitog pristanka korisnika, uz prethodno obaveštavanje od strane Trgovca o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da korisnici znaju da se pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja može povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade istih od strane Trgovca. Povlačenje pristanka, međutim, ne utiče na obradu podataka do momenta samog povlačenja.

U nekim situacijama Trgovac ima legitimni interes za obradu podataka o ličnosti, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Trgovac može da obrađuje lične podatke ukoliko je to propisano zakonom. Takođe, može da obrađuje lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite životnih interesa korisnika. Ukoliko Trgovac obrađuje lične podatke zbog jednog od prethodno navedenih razloga, korisnici će o tome bez odlaganja biti obavešteni.

KOJE PODATKE TRGOVAC OBRAĐUJE I U KOJE SVRHE

Svi podaci koje Trgovac prikuplja od korisnika, prikupljaju se za tačno određenu svrhu, o čemu će korisnik Platforme uvek biti jasno obavešten.

Pretežan deo obrade podataka o ličnosti Trgovac vrši u cilju omogućavanja zaključenja Ugovora i to su najčešće sledeći podaci korisnika: ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte.

Na osnovu pristanka korisnika, neke podatke o ličnosti Trgovac može sačuvati u cilju omogućavanja lakše kupovine, odnosno kako bi prilikom svake naredne kupovine Ugovor bio brže i lakše zaključen.

Takođe, na osnovu pristanka, neke od ličnih podataka korisnika Trgovac može koristiti u marketinške svrhe.

ROK ČUVANJA PODATAKA

Podatke o ličnosti Trgovac čuva za vremenski period koji je potreban da bi se ostvarila konkretna svrha obrade. Ukoliko, pak, Trgovac vrši obradu na osnovu pristanka korisnika, podaci o ličnosti čuvaju se do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji je korisnik dao pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim.

Nakon izvršene kupoprodaje podaci o ličnosti čuvaju se do isteka garancije, odnosno do isteka vremena u kome kupac ima pravo na reklamaciju.

Izuzetno, Trgovac podatke može čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja određene zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

LEGITIMNI INTERES TRGOVCA

U ostvarivanju svojih poslovnih aktivnosti, Trgovac lične podatke korisnika obrađuje na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to čini samo ukoliko interes ili osnovna prava i slobode korisnika ne pretežu nad legitimnim interesom Trgovca.

Legitimnim interesom Trgovac se služi kako bi:

 • dijagnostikovalo tehničke probleme sa Servisom;
 • odgovorilo na zahteve i moguće pritužbe korisnika;
 • bolje razumelo korisnike kroz njihovo ponašanje, interesovanja i sklonosti;
 • zaštitilo poslovanje i pružilo podršku korisnicima;
 • testiralo i razvijalo nove usluge, te poboljšalo postojeće;
 • Identifikovalo i zaštitilo korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

Upotrebom Servisa korisnik se saglašava da zaposlena lica kod Trgovca mogu da ga kontaktiraju na osnovu kontakt podataka koje je ostavio, a kako bi ga upozorili na određene nepravilnosti sa kupovinom ili u slučaju da postoji sumnja ili da su uočene određene prevarne ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) nad nalogom korisnika, a sve u cilju zaštite korisnika od neželjenih posledica.

U svrhu zaštite Servisa Trgovac pored navedenih, obrađuje i sledeće podatke: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o pristupnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

Korisnik u svakom trenutku može da izjavi prigovor na ovakvu obradu ličnih podataka na sledeću e-mail adresu: podrska@pikiklik.rs.

BEZBEDNOST PODATAKA KORISNIKA

U cilju bezbednosti podataka koji se obrađuju, Trgovac uvek nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjuje sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su skladišteni podaci, mere zaštite informacione bezbednosti podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

PRAVA KORISNIKA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE TRGOVAC OBRAĐUJE

 1. TRANSPARENTNOST: Trgovac će korisnika prilikom davanja njegovih podataka ličnosti transparentno obaveštavati o svrsi za koju su mu određeni podaci potrebni i licima koja koriste ove podatke, te će pružiti korisniku sve informacije relevantne za obradu njegovih podataka. Smatraće se da je ovo pravo korisnika ostvareno davanjem na uvid ovog Obaveštenja.
 2. PRAVO NA UVID: Korisnik ima pravo da bude obavešten o tome da li Trgovac obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađuje, ima pravo po osnovu izvršenog uvida da zahteva ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
 3. PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Korisnik ima pravo da zahteva da se netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
 4. PRAVO NA BRISANJE: Korisnik ima pravo da njegovi lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL.  Ukoliko je neophodno da Trgovac i dalje vrši obradu kako bi izvršilo svoje zakonske obaveze (npr. obaveze propisane Zakonom o računovodstvu i drugim zakonima) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, Trgovac će izbrisati samo deo podataka koji mu više nisu neophodni.
 5. PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko korisnik želi od Trgovca (I) da dobije u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje mu je dostavio prilikom registracije ili (II) da Trgovac prenese drugom rukovaocu lične podatke koje mu je korisnik dostavio kao rukovaocu, korisnik imate pravo da to zahteva od Trgovca, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.
 6. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Korisnik ima pravo da zahteva ograničenje obrade njegovih ličnih podataka u određenim situacijama.
 7. PRAVO NA PRIGOVOR: Korisnik ima pravo da podnesete prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
 8. PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: Korisnik ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +381/11/34-08-900, e-mail: office@poverenik.rs.
 9. SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva za ostvarivanje istih na sledeću adresu elektronske pošte Trgovcapodrska@pikiklik.rs.

Povodom ostvarivanja gore navedenih prava korisnika, Trgovac će korisniku pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Korisnik svoja prava može da ostvarite slanjem zahteva na sledeću adresu elektronske pošte Trgovca: podrska@pikiklik.rs.

Trgovac će na zahtev korisnika odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, postoji mogućnost da Trgovcu bude potreban dodatni rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome će Trgovac posebno obavestiti korisnika.

Ukoliko je zahtev korisnika očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, Trgovac može da ga odbije ili da naplati troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada se sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava korisnik obrati Trgovac više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko se korisnik obrati dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, Trgovac će odgovoriti na njegov zahtev samo ako za to postoje opravdani razlozi.

KO IMA PRISTUP LIČNIM PODACIMA KORISNIKA

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Zaposleni kod Trgovca, kao i honorarni i drugi saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade;
 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Trgovcem, ukoliko je Trgovac uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Trgovac sa dobavljačima deli neke od ličnih podataka korisnika u cilju isporuke robe, odnosno radi mogućnosti realizacije kupoprodajnog ugovora;
 • Partneri Trgovca, koji za Trgovca vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji Trgovcu pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci;
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarenje konkretne zakonske obaveze;
 • Bilo koji drugi primaoci kada je to razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život. Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika.

PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko je korisnik dao Trgovcu pristanak za obradu njegovih podataka o ličnosti, može isti opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da korisnik opozove svoj pristanak, Trgovac će prestati sa daljom obradom njegovih ličnih podataka i obrisaće te lične podatke u roku ne dužem od 90 dana od dana kada je korisnik poslao opoziv pristanka Trgovcu. Opoziv pristanka je besplatan i korisnik ga može uputiti Trgovcu u svakom trenutku na sledeću adresu elektronske pošte Trgovcapodrska@pikiklik.rs.

POLISA VEB SAJTA

Trgovac koristi različite tehnologije na svojoj Platformi. Neke od njih kontroliše samostalno, a neke kontrolišu druge organizacije.

Tehnologije koje koristi uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje Platforme Trgovca i za razumevanje korisničkog korišćenja. Takođe, određene tehnologije Trgovac koristi u marketinške i u druge svrhe, na način dole opisan.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti sajta, kao i bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte, koje mogu prikupljati neke od ličnih podataka korisnika.